داستان های من

نگاه درتاریک ترین نقطه افق.سواربرکالسکه آهنی و تداعی مفهومی ازانتظار برای من

یاد روز الست
آسمان بار امانت نتوانست کشید