داستان های من

نگاه درتاریک ترین نقطه افق.سواربرکالسکه آهنی و تداعی مفهومی ازانتظار برای من